O projektu

Projekt »Izročilo« izhaja iz potrebe po ohranjanju dediščinskih vsebin lokalnega območja Brkinov in Krasa. Stremi k in njihovemu prenosu na mlajše generacije, ozaveščanju o pomenu ohranjanja bogate naravne in kulturne dediščine območja in kaže na novodobne potenciale uporabe teh vsebin za razvoj podjetništva na podeželju.

Na spletni platformi so dokumentirane dediščinske vsebine Krasa in Brkinov, prednostno v obliki kratkih dokumentarnih filmov, s čimer sta osvetljena njihova vloga v prostoru in času in njihov pomen za prihodnost. Platforma z naprednimi tehnologijami nudi funkcionalnosti za uporabo teh vsebin v namene izobraževanja, promocije dediščinsko bogatega prostora,  trženja dediščinskih izdelkov in ozaveščanja o pomenu lokalne naravne in kulturne dediščine.

 Namen projekta je:

 • dvigniti prepoznavnost kulturnega izročila Brkinov in Krasa in z njim povezanih obrti, storitev in izdelkov
 • izkoristiti učni potencial kulturnega izročila in ga na inovativen način prenesti na mlajše rodove.
 • s pomočjo sodobnih digitalnih tehnologij in inovativnih pristopov celostno predstaviti dediščinske obrti, izdelke in storitve in s tem
  1. dvigniti dodano vrednost teh obrti, izdelkov in storitev
  2. razširiti trg za dediščinske obrti, izdelke in storitve
  3. spodbuditi nosilce dediščinskih obrti, izdelkov in storitev k uporabi sodobnih digitalnih tehnologij ter
  4. osvetliti vlogo lokalne dediščine pri razvoju podjetništva, ustvarjanju delovnih mest na podeželju, ohranjanju podeželske krajine ter dvigu kakovosti življenja na podeželju.

V operaciji se razvija prototip novega produkta, tj. dediščinske spletne delavnice, poleg tega so v pripravi trije novi produkti (paketne storitve), ki bodo tvorili trajno podporno strukturo za nadaljnje trženje lokalnih izdelkov/storitev/obrti. 

V segmentu učilnice se pripravlja učno gradivo o dediščini, vezano na dokumentarne filme, ki bo prek platforme in prek delavnic doseglo učence/dijake na osnovnih in srednjih šolah. Nastajajoča zbirka učnega gradiva bo v prihodnje brezplačno na voljo npr. učiteljem, ki jo bodo lahko uporabljali za približevanje kulturnega izročila mlajši generaciji.

Na dolgi rok platforma postaja spletno stičišče lokalnih obrtnikov, rokodelcev in drugih deležnikov, ki se bodo odločili za vključitev oz. sodelovanje v obliki trženja svojih izdelkov ali zakupa paketov storitev. Na ta način bo platforma Izročilo dolgoročno krepila prepoznavnost in dodano vrednost dediščinskih obrti/storitev/izdelkov/elementov in prispevala k razvoju pestre palete kakovostnih pridelkov, izdelkov in storitev.

 

 

Obdobje izvajanja projekta: od 10. 10. 2021 do 10. 6. 2023

Projektni partnerji: Zavod Dobra pot (vodilni partner in upravljavec platforme), Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Jasmina Klopčič (strokovna sodelavka za pletarstvo), podjetje za spletno programiranje SVON.

Vključeni zunanji izvajalci:

 • Kaspr (komuniciranje)
 • BeGR8 Media (foto in video storitve)
 • Pika Ciuha (oblikovanje)

Lokacija izvajanja operacije: Občina Divača, Občina Hrpelje-Kozina, Občina Sežana in Občina Komen
Vodja projekta: Nava Vardjan

Več informacij o instrumentu financiranja:
Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

**********
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Projekt se izvaja v okviru Podukrepa 19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Za vsebino je odgovoren Zavod Dobra pot. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Partnerji projekta so Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Jasmina Klopčič in podjetje SVON.